Obszar chroniony

Charakterystyka obszaru chronionego


1. Położenie powiatu, powierzchnia, ludność i podział administracyjny.

Powiat
Krasnystaw położony jest w południowo wschodniej części województwa lubelskiego i graniczy: od północy z powiatem Świdnik i Chełm, od wschodu z powiatem Chełm, od południa z powiatem Zamość i Biłgoraj, od zachodu z powiatem Lublin i Świdnik.

Położenie geograficzne wyznaczają współrzędne od 22o47’ 02” do 23o 27’ 10” długości geograficznej wschodniej i od 50o52’ 19” do 51o 07’ 19” szerokości geograficznej północnej.
Powiat Krasnystaw obejmuje dziewięć gmin i jedno miasto tj.:

 • miasto Krasnystaw;
 • gminy: Fajsławice, Gorzków, Izbica, Krasnystaw, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Rudnik, Siennica Różana, Żółkiewka.

Obszar chroniony KP PSP Krasnystaw obejmuje ww. jednostki samorządowe, które administruje Starostwo Powiatowe Krasnystaw. W skład obszaru chronionego wchodzą również południowa część gminy Rejowiec Fabryczny, południowa część gminy Rejowiec oraz zachodnia część gminy Leśniowice – są to rejony administrowane przez powiat chełmski i sąsiadujące z terenem powiatu krasnostawskiego.
Powierzchnia ogólna powiatu Krasnystaw wynosi 1031,5 km2, natomiast liczba mieszkańców wynosi 65131, w tym w mieście Krasnystaw 18786 a pozostałe 46345 zamieszkuje w gminach powiatu.
Gęstość zaludnienia na terenie powiatu wynosi 63,1 osoby/km2 z czego najwięcej na terenie miasta Krasnystaw 446,2 osób/km2.2. Charakterystyka kompleksów leśnych.

Lasy na terenie powiatu Krasnystaw administrowane są przez dwa nadleśnictwa, tj.:

 • Nadleśnictwo Krasnystaw z siedzibą w Krasnymstawie przy ul. Leśnej 1,
 • Nadleśnictwo Chełm z siedzibą w Chełmie przy ul. Hrubieszowskiej 123.

Powyższe nadleśnictwa należą do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Nadleśnictwo Krasnystaw administruje następujące leśnictwa na terenie powiatu Krasnystaw: Bończa, Borek, Gorzków, Łosienne, Namule, Niemienice, Orłów, Siennica, Żulin oraz Gospodarstwo Szkółkarskie Borek.
Ponadto na terenie powiatu krasnostawskiego znajduje się leśnictwo Wierzchowiny administrowane przez Nadleśnictwo Chełm.
Największe zagrożenie pożarowe lasów występuje w okresie wiosennym i letnim w związku z wypalaniem suchych traw na łąkach i nieużytkach oraz w związku z wypalaniem ściernisk po żniwach. Zagrożenie pożarowe lasów może wystąpić również poprzez zaprószenie ognia przez osoby spacerujące po lesie.

3. Charakterystyka zagrożenia powodziowego.

Na terenie powiatu krasnostawskiego istnieje zagrożenie powodziowe, może być ono spowodowane zbyt wysokim stanem wód rzecznych oraz występowaniem znacznych ilości wód opadowych. Powiat Krasnystaw jest dość bogaty w wody powierzchniowe jak i źródłowe. Na terenie powiatu znajduje się dorzecze rzeki głównej Wieprz. Długość całkowita rzeki Wieprz wynosi 303,2 km, z czego na terenie powiatu krasnostawskiego długość rzeki wynosi 44 km. Rzeka Wieprz przepływa przez gminy: Izbica, Krasnystaw, miasto Krasnystaw, Łopiennik Górny.
W skład dopływu rzeki Wieprz wchodzą następujące cieki wodne:

 • Wojsławka długość na terenie powiatu – 20,90 km, przepływa przez gminy: Kraśniczyn, Krasnystaw i miasto Krasnystaw.
 • Siennica długość na terenie powiatu – 23 km, przepływa przez gminy: Siennica Różana i Krasnystaw.
 • Żółkiewka długość na terenie powiatu – 33,51 km, przepływa przez gminy: Żółkiewka, Gorzków, Krasnystaw i miasto Krasnystaw.
 • Łopa długość na terenie powiatu – 12,7 km, przepływa przez gminę Łopiennik Górny.
 • Wolica długość na terenie powiatu – 10,37 km, przepływa przez gminę Izbica.
 • Rejka długość na terenie powiatu – 5,20 km, przeplywa przez gmię Łopiennik Górny.

Łączna długość cieków wodnych na terenie powiatu wynosi 149,68 km.
Największe zagrożenie powodziowe może wystąpić w związku z nagłym przyborem wód, mogącym zaistnieć w przypadku odwilży i długotrwałych opadów występujących w okresie wiosennym, a także z zatorami kry. Na podstawie danych otrzymanych z urzędów poszczególnych gmin i oceny własnej powierzchnia terenów zalewowych wynosi około 493 ha, z czego 97% stanowią tereny rolnicze (użytki zielone, łąki, pastwiska w dolinie rzeki Wieprz oraz w dorzeczach dopływów) około 3% terenu zagrożonego stanowią obszary zabudowane.
Tereny zalewowe występują na obszarze:

 • miasta Krasnystaw,
 • gminy Krasnystaw,
 • gminy Izbica,
 • gminy Łopiennik Górny.

Ciekiem wodnym stwarzającym największe zagrożenie powodziowe na terenie powiatu jest rzeka Wieprz. Na terenie miasta Krasnegostawu są wyznaczone poziomy ostrzegawczy i alarmowy, które przedstawiają się następująco:

 • poziom ostrzegawczy – 420 cm
 • poziom alarmowy – 470 cm

Na terenie miasta Krasnegostawu zlokalizowane są również wały przeciwpowodziowe, które obejmują koryto rzeki Wieprz na długości 1,2 km oraz koryto rzeki Żółkiewka na długości 1,2 km.
Obszary zagrożone powodzią:

 • Miasto Krasnystaw (dorzecze rzeki Wieprz, obejmujące ulice: Grobla, Lwowska, Przemysłowa, Miodowa, Łąkowa, Nieczaja, Krótka, Rejowiecka, Partyzantów, Rzeczna, Zawieprze, Kościuszki, Kołowrót, Pszczela, Błonia, Kacza, Mostowa, Gawryłowa, Zaułek Nadrzeczny, Przeskok, Torowa).
 • Gmina Krasnystaw (dorzecze rzeki Wieprz, obejmujące miejscowości: Latyczów, Stężyca Nadwieprzańska, Stężyca Łęczyńska,Wincentów oraz dolina rzeki Wojsławka obejmująca miejscowość Małochwiej Duży).
 • Gmina Izbica (dorzecze rzeki Wieprz, obejmujące miejscowości: Izbica ul. Kronlanda, Zielona, Gminna oraz Romanów, Tarnogóra i Wirkowice).
 • Gmina Łopiennik Górny (dorzecze rzeki Wieprz, obejmujące miejscowości: Łopiennik Dolny, Łopiennik Podleśny, Borowica, Dobryniów).

Na podstawie analizy zaistniałych zdarzeń na terenie powiatu Krasnystaw możemy stwierdzić, że w ostatnich latach zdarzenia związane z zagrożeniem powodziowym spowodowane były przede wszystkim gwałtownymi opadami atmosferycznymi oraz gwałtownymi przyborami wód. Analizując stopień przygotowania urzędów gmin na terenie, których występuje zagrożenie powodziowe należy stwierdzić, że poszczególne gminy posiadają na wyposażeniu środki niezbędne do zabezpieczenia obiektów przed  skutkami powodzi /worki, łopaty, koparko-spycharki oraz zawarte porozumienia na transport piasku/.

4. Inne zagrożenia.

Nad terenem powiatu krasnostawskiego przebiegają trasy lotów szkoleniowych samolotów wojskowych oraz dwie trasy samolotów pasażerskich o szerokości korytarza powietrznego 15000 metrów. Korytarze powietrzne dla lotów pasażerskich, przebiegają nad gminami: Fajsławice,Łopiennik Górny,Krasnystaw. Loty odbywają się codziennie na wysokości 8-10 tys. m. Natomiast loty ćwiczebno – bojowe wykonują uczniowie Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Trasa lotów przebiega nad gminami: Fajsławice, Łopiennik Górny, Izbica, Krasnystaw. Loty odbywają się średnio raz w miesiącu na wysokości ok. 1 tys. m. Szczegółowe informacje bliżej nie są znane z uwagi na ich poufność.
Przez powiat krasnostawski przebiegają linie przesyłowe gazu ziemnego o wysokim ciśnieniu, które w przypadku zaistnienia rozszczelnienia mogą powodować zagrożenia wybuchowe i pożarowe. Zastosowany system połączeń gazociągów stanowi układ pozwalający na całodobowe przesyłanie gazu, bez przerw spowodowanych np. awarią jednego z odcinków.
Na terenie powiatu zagrożenia pożarowe i inne miejscowe zagrożenia mogą wystąpić również podczas transportu materiałów niebezpiecznych. Przez teren powiatu przebiegają następujące szlaki komunikacji drogowej, po których odbywa się transport materiałów niebezpiecznych:

 • Nr 17 Lublin – Zamość,
 • Nr 83 Krasnystaw – Chełm,
 • Nr 842 Krasnystaw – Kraśnik,
 • Nr 846 Krasnystaw – Hrubieszów.

Na terenie powiatu Krasnystaw głównym węzłem komunikacji drogowej jest miasto Krasnystaw. Tu krzyżują się drogi krajowe i wojewódzkie Nr 17, 842, 846, 83. Przez miasto przebiega główne połączenie pomiędzy Lublinem a Zamościem i do granicy państwa.
Przez teren powiatu przebiega szlak kolejowy Rejowiec Fabryczny – Zamość o długości 34 km (trakcja spalinowa). Ponadto szlak kolejowy – bocznica prowadzi do zakładu: Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, Oddział „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej.
Na terenie powiatu krasnostawskiego istnieją również zagrożenia związane z możliwością wystąpienia zagrożeń innych niż pożarowe. Na obszarze powiatu zlokalizowane są zakłady, które użytkują substancje chemiczne. Zagrożenia w tych zakładach mogą powstać w związku z awarią instalacji i uwolnienia substancji chemicznych. Zdarzenia takie mogą zagrozić  okolicznym skupiskom ludzkim oraz środowisku naturalnemu.

Skip to content